راه ارتباطی سرخه دیزج-ونی سر-چورزق از وضعیت نامطلوبی برخوردار می باشد

تنها راه ارتباطی روستای قسمت جنوبی شهرستان طارم (مخصوصا ازروستای  سانسیزتا چورزق) که جهت ارتباط با مرکز شهرستان ویا مرکز استان مجبور به تردد از آن می باشند از وضعیت نا مناسبی از جمله دست انداز های زیاد و ازبین رفتن اسفا لت جاده وپیچ و خمهای فراوانی می باشد که توجه ویژه مسئولین محترم را می طلبد. امید است مسئولین محترم به منظور اثبات این ادعا از این مسیر تردد نموده ودر فکر چاره باشند.

در صورت نیاز نسبت به تهیه عکس ومستندات اقدام می گردد.

/ 0 نظر / 21 بازدید