مهمترین فعالیت های انجام شده جهت نوسازی امامزاده محمود(ع)ارشت

از ابتدای انجام عملیات بازسازی امامزاده محمود(ع)روستای ارشت توسط هیئت امنای امامزاده تاکنون اقدامات ذیل صورت گرفته وامید است که این فعالیتها ادامه یافته تا شاهد درخشش نورانی گنبد این امامزاده باشیم .

1-پاکسازی محوطه امامزاده 

2-احداث راه ارتباطی امامزاده تا جاده اصلی 

3-انجام عملیات تسطیح وپی کنی اطراف بقعه مبارکه

4-احداث پل که از بزرگترین پلهای احداثی در مسیر بوده وزمان زیادی نیز صرف شده است.

5-انجام عملیات آرماتور بندی وبتن ریزی 

از خداوند متعال برای همه کسانی که در این زمینه فعالیت کرده علی الخصوص اداره محترم اوقاف شهرستان طارم وهمه عزیزانی که با کمکهای مالی خویش در این امر سهیم بودند اجر جزیل مسئلت می نماییم .التماس دعا.

/ 0 نظر / 24 بازدید